Privacyverklaring

Wij hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van de nieuwe privacywet (AVG) die per 25 mei 2018 in werking is getreden. Door deze wijzigingen is het voor u als gebruiker van het Branchepaspoort nog duidelijker hoe wij omgaan met uw Persoonsgegevens.

Wij van OOTW vinden het niet alleen erg belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens, maar vinden het ook van belang dat u weet waarvoor uw persoonsgegevens gebruikt worden.

Ons verzoek aan u is dan ook om de Privacyverklaring door te nemen zodat u op de hoogte bent welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom wij deze gegevens verwerken, voor hoe lang en op welke wijze u OOTW kunt verzoeken om de gegevens te verwijderen. Neem voordat u dat besluit eerst contact met ons op zodat we eventuele vragen kunnen beantwoorden.

Zelf hoeft u niets te doen. Blijft u www.mijnbranchepaspoort.nl gebruiken na 25 mei 2018 dan is de privacyverklaring automatisch van toepassing. Er verandert niets aan de manier waarop u het branchepaspoort gebruikt.

Mocht u naar aanleiding van het Privacybeleid of naar aanleiding van deze e-mail vragen hebben? Neemt u alstublieft contact met ons op zodat we uw vragen kunnen beantwoorden.

 

Privacyverklaring

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven, hierna te noemen: OOTW, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die door OOTW verwerkt worden.

OOTW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geslacht
  • Geboortedatum

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt OOTW uw persoonsgegevens OOTW verwerkt uw persoonsgegevens voor het periodiek verzenden van de nieuwsbrief nadat u uitdrukkelijk zelf toestemming heeft gegeven door uw naam en e-mailadres in te vullen op de website www.ootw.nl en/of bij het registreren op www.mijnbranchepaspoort.nl een vinkje heeft gezet bij de vraag of u de nieuwsbrief zou willen ontvangen. OOTW gebruikt – nadat u zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om nieuwsbrieven te ontvangen – uw e-mailadres enkel en alleen om u te informeren over opleidings- en ontwikkelingsgerelateerde aangelegenheden.

OOTW verwerkt persoonsgegevens op haar website www.mijnbranchepaspoort.nl doordat het registratieformulier: ‘Registreren voor het Branchepaspoort’ wordt ingevuld. Het aanmelden via de website is noodzakelijk om deel te nemen aan trainingen die OOTW voor medewerkers, leidinggevenden en ondernemers organiseert.

OOTW verwerkt tevens persoonsgegevens wanneer het contactformulier op de website www.ootw.nl wordt ingevuld. Door het invullen van het contactformulier wordt er informatie aangaande OOTW gerelateerde zaken opgevraagd. Om de persoon in kwestie zo adequaat mogelijk van dienst te zijn verwerkt OOTW persoonsgegevens van de betrokkene.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

OOTW neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OOTW tussen zit.

 

Hoe lang bewaart OOTW uw persoonsgegevens?

OOTW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

OOTW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OOTW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die OOTW op haar website gebruikt Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. OOTW gebruikt geen technische en functionele cookies/tracking cookies die inbreuk maken op uw privacy.

 

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OOTW. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@www.ootw.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.

OOTW wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe OOTW de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt.

OOTW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met een van de medewerkers van OOTW via e-mailadres: info@www.ootw.nl.