Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Tankstations en Wasbedrijven (als download?)

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Aanbieder: Het OOTW is gevestigd te Den Haag, aan de Floris Grijpstraat 2, 2596 XE  telefoonnummer 010 – 4111968.

Trainingsaanbod:  Het trainingsaanbod wordt verzorgd door het secretariaat van OOTW. Dit omvat zowel klassikale trainingen als e-learnings, aangeboden via www.mijnbranchepaspoort.nl

Trainingskosten: De kosten van de klassikale opleiding inclusief inschrijfgeld, zoals vermeld op de website of in de trainingsgids.

Deelnemer: Elke (rechts)persoon die bij OOTW een e-learning , een klassikale training , een Incompany-/Maatwerkopleiding of soortgelijk product afneemt.

Betalingsplichtige: De werkgever van de deelnemer, of de deelnemer zelf .

Overeenkomst: Een overeenkomst, waaronder een overeenkomst op afstand (een aanmelding via de website, email of telefonisch), tussen OOTW  en een klant met betrekking tot het verzorgen  van een training door OOTW, al dan niet ten behoeve van werknemers van die klant.

Bevestiging: De schriftelijke uitnodiging die OOTW per mail verstuurt aan de deelnemer(s) ter bevestiging van de deelneming aan de training.

Branchepaspoort: Het branchepaspoort is een online leerportaal voor iedereen werkzaam in de Tankstation- en Wasbedrijvenbranche en is ontwikkeld voor de stichting OOTW. Het branchepaspoort biedt branchegerichte e-learnings en trainingen met als doel de professionaliteit in de branche te vergroten. Het systeem wordt beheerd door het secretariaat van OOTW.

Opleidingsvoucher: Conform de CAO voor Tankstations en Wasbedrijven wordt een opleidingsvoucher per werknemer uitgegeven door OOTW. Deze opleidingsvoucher geeft de werknemer gedurende de looptijd van de CAO het recht op een gratis dagdeel training in de regio.

Vouchertraining: Een klassikale training waarvoor de opleidingsvoucher kan worden gebruikt.

HR tool: Dit is een extra tool binnen het branchepaspoort die het secretariaat van OOTW beschikbaar stelt aan door een organisatie aangewezen HR medewerker of ander bevoegde medewerker.

Klassikale training: Een training waar een deelnemer klassikaal aanwezig moet zijn. De klassikale training wordt gegeven door een trainer.

Open training: Een klassikale training waar een deelnemer zich in het branchepaspoort voor kan inschrijven. Deze klassikale training is niet verbonden aan een werkgever.

Incompany training: Dit is een klassikale training waar een werkgever het bedrijf voor inschrijft. De klassikale training kan worden afgestemd op de behoefte van de werkgever.

E-learning: Een training die in het online leerportaal ofwel het branchepaspoort gemaakt kan worden door alle gebruikers.

Leerpunten: Een vastgesteld aantal punten die worden uitgegeven per succesvol afgeronde training. Dit geldt zowel bij klassikale trainingen als bij e-learnings.

Lesmateriaal: Al het materiaal dat wordt gebruikt bij zowel de klassikale trainingen als de e-learnings.

 

2. Branchepaspoort

 1. Iedere werkgever en werknemer in de Tankstation en Wasbedrijvenbranche kan kosteloos gebruik maken van het branchepaspoort.
 2. Registratie is noodzakelijk om een persoonlijke pagina aan te maken, waarop behaalde gegevens zichtbaar zijn.
 3. Persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen worden enkel gebruikt om te informeren over te volgen of gevolgde Klassikale trainingen en/of E-learnings. Deze gegevens kunnen (alleen als wordt aangegeven dat de klant hier prijs op stelt (Opt-in))daarnaast worden gebruikt om te informeren via nieuwsbrieven van de Aanbieder.
 4. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt.
 5. Het is niet toegestaan zaken of functionaliteiten uit het branchepaspoort te dupliceren.

 

3. Trainingsaanbod

 1. Het trainingsaanbod bestaat uit zowel E-learnings als Klassikale trainingen en wordt aangeboden via www.mijnbranchepaspoort.nl
 2. E-learnings kunnen worden gevolgd door alle Deelnemers die een persoonlijke pagina hebben aangemaakt.
 3. Klassikale trainingen zijn er in de vormen Open training en/of Incompany training. Alle Klassikale trainingen die worden aangeboden via de website zijn zowel als Open training en als Incompany training te volgen.
 4. Het aanbod van de Vouchertrainingen wordt bepaald door de Aanbieder.

 

4. Branchepaspoort HR tool

 1. De HR tool kan enkel door de gemachtigde personen benaderd worden via hun persoonlijke branchepaspoort.
 2. De gemachtigde personen kunnen voor de door hun beheerde werknemers aangeven welke E-learnings en Klassikale trainingen beschikbaar zijn.
 3. De gemachtigde personen kunnen de behaalde certificaten van de door hun beheerde werknemers inzien.

 

5. Aanmelding

 1. Aanmelding kan geschieden door gebruikmaking van www.mijnbranchepaspoort.nl, via www.ootw.nl, info@www.ootw.nl of per telefoon.
 2. Voor zowel de werknemers als de werkgever die voor één of meer medewerkers een Overeenkomst aangaat geldt dat slechts volledig ingevulde Overeenkomsten in behandeling worden genomen.
 3. Aanmelden kan uiterlijk tot één week voor aanvang van de training.
 4. De inschrijving wordt op het ogenblik van ontvangst van de aanmelding door de Aanbieder aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de Deelnemer wordt meegedeeld.
 5. Aanbieder behoudt zich eenzijdig het recht voor om aanmeldingen af te wijzen of te aanvaarden.

 

6. Annulering door OOTW

 1. De Aanbieder houdt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, een Klassikale training te annuleren.
 2. Bij minder dan 10 deelnemers gaat de training niet door. De werkgever en werknemer worden hiervan uiterlijk 3 dagen voor aanvang op de hoogte gesteld. Wanneer deze termijn door overmacht overschreden wordt, zal de Aanbieder in alle redelijkheid gemaakte kosten aan de deelnemer vergoeden.
 3. De Aanbieder zal haar uiterste best doen in voorkomende gevallen reeds ingeschreven deelnemers te herplaatsen. De Aanbieder verplicht zich in alle redelijkheid tot het laten plaatsvinden van de geplande trainingen.

 

7. Annulering door Deelnemer

 1. Annulering dient schriftelijk per e-mail te geschieden of via de website www.mijnbranchepaspoort.nl.
 2. Bij annulering door de Deelnemer tot 14 dagen voor de trainingsdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
 3. De werkgever heeft het recht om een andere deelnemer aan de training plaats te laten nemen, e.e.a. tijdig in overleg met de Aanbieder.
 4. Indien een werknemer zich heeft aangemeld en zich te laat afmeldt of niet aanwezig is bij de betreffende training (no-show), vervalt het recht op de Opleidingsvoucher en wordt er 65 euro in rekening gebracht voor de gemaakte kosten.
 5. Afmelding met behoud van de Opleidingsvoucher dient uiterlijk 5 dagen voor aanvang training te geschieden.

 

8. Opleidingsvoucher

 1. Opleidingsvoucher
 2. Iedere Deelnemer ontvangt van de Aanbieder een Opleidingsvoucher waarmee uit een aantal geselecteerde Klassikale trainingen een gratis Klassikale training gevolgd kan worden.
 3. Het aanbod van Vouchertraining wordt bepaald door de Aanbieder.
 4. De Opleidingsvoucher kan ook door een werkgever worden gebruikt voor een Incompany training. De werkgever kan bij gebruik van de Opleidingsvoucher voor een Incompany training een keus maken uit het gehele Trainingsaanbod.
 5. De Opleidingsvoucher is alleen beschikbaar als deze in de lopende CAO is opgenomen.

 

9. Certificaten

 1. Iedere Deelnemer ontvangt, na het succesvol doorlopen van een Klassikale training of E-learning en het behalen van de daarbij horende toets een certificaat.
 2. Het certificaat is digitaal en downloadbaar en is terug te vinden op de persoonlijke pagina van de Deelnemer.

 

10. Leerpunten

 1. Iedere Deelnemer ontvangt, na het succesvol doorlopen van een Klassikale training of E-learning, eenmalig per behaald certificaat, Leerpunten. De Leerpunten zijn afgestemd op soort en duur van de training. Het aantal Leerpunten kan per training bijgesteld worden, bijvoorbeeld aan de hand van lopende acties.
 2. De Aanbieder zal in het Branchepaspoort, iedere Deelnemer, na het succesvol doorlopen van een E-learning of Klassikale training, een digitaal en downloadbaar certificaat aanbieden met daarop het aantal behaalde Leerpunten en het thema van de training.
 3. De behaalde Leerpunten kunnen via de website www.mijnbranchepaspoort.nl worden ingewisseld voor cadeaubonnen.
 4. Enkel bij een verlopen certificaat worden na het opnieuw maken van de e-learning opnieuw Leerpunten uitgegeven.
 5. Leerpunten zijn niet overdraagbaar.

 

11. Betaling

 1. De werkgever ontvangt een factuur met een totaalbedrag, deze dient in één termijn betaald te worden. Op de factuur staat de betaaltermijn vermeld.
 2. Voor een Vouchertraining worden geen facturen verstuurd.

 

12. Persoonsgegevens

 1. De gegevens die de Deelnemer via de website heeft ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde  de persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

13. Auteurs- en Eigendomsrecht

 1. Van het door de Aanbieder verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of in enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen

 

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door de Aanbieder worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien werkdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.
 2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website.